این مجموعه امادگی خودرا جهت همکاری با شرکت های تبلیغاتی در خوصوص چاپ و نصب انواع بیلبورد ، استرابورد ، عرش پل ، لمپست و غیره با حداقل قیمت اعلام میدارد.